Veroorzaken verkeersongeval? Een ervaren verkeersrecht advocaat direct op uw strafzaak!

Veroorzaken verkeersongeval met letsel of dood als gevolg. Advocaat verkeersrecht voor artikel 6 Wegenverkeerswet

Als u in het verkeer een ongeval veroorzaakt, kunt u worden vervolgd voor overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit is het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij zwaar lichamelijk letsel is veroorzaakt of letsel waardoor bij het slachtoffer een tijdelijke verhindering in de dagelijkse bezigheden is ontstaan.

Hiervoor is een voldoende mate van verwijtbaarheid aan het ontstaan van het verkeersongeluk  nodig. Maar wát is nu eigenlijk een voldoende mate van schuld? En wanneer is uw schuld eigenlijk aanmerkelijk te noemen of zelfs roekeloos? Welke straf staat u te wachten, is gevangenisstraf aan de orde en wat kunt u doen om uw kant van het verhaal goed juridisch naar voren te brengen?

Als ervaren advocaat verkeersrecht geven wij u hier een korte uitleg over wat u te wachten staat. Ook kunt u via deze website gratis in contact komen met een strafrechtadvocaat met ervaring in het verkeersrecht en zaken

Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994; veroorzaken van verkeersongeval. Wat staat mij te wachten?

In artikel 6 van de wegenverkeerswet (ook wel artikel 6 wvw) is opgenomen dat het strafbaar is om een verkeersongeval te veroorzaken. Niet het enkele veroorzaken is strafbaar, maar een aanzienlijke (substantiële) mate van schuld, dus verwijtbaarheid. Dit is een misdrijf en dus een ernstig verwijt.

Artikel 6 

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

 

Als zwaar letsel of de dood /overlijden van iemand is gevolgd, volgt altijd een onderzoek door politie.

Aan de hand van een onderzoek wordt vastgesteld of u mogelijk de veroorzaker bent van dit ongeluk. Vervolgens wordt u als verdachte verhoord en krijgt u - als men u als veroorzaker aanwijst - doorgaans een dagvaarding om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer in de rechtbank.

Het verkeer is een complex geheel en níet elke verkeersfout is voldoende om u te laten veroordelen voor artikel 6 WVW1994. Wél is onze ervaring dat bij aanwijzingen dat u de veroorzaker bent, uw strafzaak - gezien de gevolgen - vrijwel altijd aan de rechter wordt voorgelegd. Dit wordt door onze klanten ervaren als een zwaar strafproces. Niet zelden zijn verdachten in dit soort strafzaken zèlf in feite óók slachtoffer, bijvoorbeeld omdat ze zelf medische gevolgen hebben ondervonden (met revalidatie). Maar ook psychisch is het vaak zwaar ná een zwaar ongeval ook nog eens zich voor de de rechter te moeten verantwoorden. Niet zelden langer dan een jaar nadat het allemaal heeft plaatsgevonden! Bovendien is het lastig uw eigen gevolgen aan de rechter uit te leggen, zónder het verwijt terug te krijgen dat u onvoldoende oog heeft voor de belangen van anderen, die als slachtoffer worden aangemerkt. Dit vraagt om een zorgvuldige en voorzichting benadering...

Als verkeersrecht advocaat staan wij onze cliënten bij in dit lastige traject, zowel persoonlijk als op het juridische vlak. Verkeerszaken vragen als bijzondere zaken (beide kanten zijn vaak slachtoffer en van opzet is meestal geen sprake) om voldoende kennis en ervaring om de strafzaak goed voor het licht te brengen in de rechtszaal waarbij u als verdachte (én als mens) ook voldoende aandacht krijgt. Als advocaat volgen wij dan ook een begripvolle benadering, geven wij u znel grip op uw zaak ('wat moet ik doen') maar hebben dus ook oog voor de gevoeligheden in juist dit soort strafzaken.

 

Onderzoek ter plaatse door de verkeerspolitie

Als u bij een ernstig verkeersongeval betrokken bent volgt vaak een onderzoek door de afdeling verkeer van de politie. Deze komen dan ter plaatse en beginnen een onderzoek naar de oorzaak van het verkeersongeluk. De weg wordt dan afgezet. Vaak worden dan specialisten ter plaatse geroepen die een zogenaamde Verkeers Ongevallen Analyse (afgekort: VOA) gaan opstellen. Hiervoor worden dan ter plekke foto's gemaakt van de plaats van het ongeluk, remsporen gemeten en in kaart gebracht en voertuigen afgesleept voor nader technisch onderzoek. Ook kunnen eerste mensen ter plaatse worden geïnterviewd of ondervraagd.

Uiteindelijk wordt hiervan dan een rapport gemaakt dat in het strafdossier wordt gevoegd en in uw strafzaak kan worden gebruikt.

Op dit moment kunt u nog niet altijd veel doen aan de situatie. Zo mogelijk gezien de emoties en chaotische situatie, kan het verstandig zijn om mogelijk zelf foto's te maken van de situatie en goed te bekijken waar alle voertuigen stonden alvorens ze werden verplaatst. Dit kunt u dan later met uw advocaat bespreken.

Ook is van belang dat u zich goed realiseert dat u mogelijk al verdachte bént of kunt gaan worden. Niet altijd wordt u al op uw zwijgrecht gewezen, omdat u mogelijk nog géén verdachte bent. Maar als u vervolgens een voor u nadelige verklaring aflegt, kan die later wél gewoon tegen u worden gebruikt. Wees dus voorzichting met wat u ter plaatse tegen politie maar ook anderen en hulpverleners zegt. Ook indien u onschuldig bent. Zeker als iemand zich schuldig voelt worden verklaringen al te snel verkeerd opgevat of geïnterpreteerd. Neem dus nooit uit schuldgevoel te plaatse de schuld op u en probeer uw hoofd koel te houden, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Neem vervolgens zo snel mogelijk een verkeersrecht advocaat in de arm en doe géén afstand van bijstand van uw advocaat bij het politieverhoor. Geef bij voorkeur zo mogelijk niet zonder overleg met uw advocaat vrijwillig toestemming voor onderzoeken, zoals bloedonderzoek of onderzoek aan uw telefoon.

Ook is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met andere betrokken, zo nodig via politie. u hoeft hierbij geen enkele schuld te erkennen of bekentenis af te leggen. Wél is het belangrijk in deze zaken dat u medeleven toont voor andere betrokken bij het verkeersongeval. Dit vindt een rechter in een eventueel later volgende strafzaak belangrijk. Als strafrechtadvocaat kunnen wij u hier verder bij helpen en zo nodig bij begeleiden.

 

Politieverhoor na het verkeersongeval voor artikel 6 wegenverkeerswet

Nadat de situatie ter plaatste is onderzocht zult u worden verhoord door de politie. Dit kan op verschillende manieren. Mogelijk bent u ter plekke aangehouden (gearresteerd) op verdenking van art.6wvw en meegenomen naar het politiebureau. Ook is het mogelijk dat u in het ziekenhuis wordt ondervraagd. De verbalisanten (agenten) komen dan bij u langs in het ziekenhuis voor het opnemen van uw verhoor. Ook komt het voor dat u enige tijd na het ongeluk wordt opgeroepen om een verklaring te komen afleggen in het politiebureau als verdachte.

In alle gevallen is het belangrijk dat u géén verklaring aflegt zonder zich door ons als advocaat te laten bijstaan. Geheel los van mogelijke schuld óf onschuld. Ten eerste is het voor u lastig te beoordelen wat schuld of onschuld inhoudt. U wordt immers níet verdacht van een zogenaamd opzetdelicht. Anders gezegd: U wordt verweten dat door uw schuld een verkeersongeluk is veroorzaakt. U kunt zich dan wel onschuldig voelen, maar uit het feit dat uw als verdachte wordt aangemerkt én verhoord, blijkt dat justitie daar toch anders over denkt!

Daarbij ligt het juridisch meestal niet zo eenvoudig. Wannéér is sprake van aanmerkelijke (voldoende) schuld? En wélke schuldgradatie is sprake van? Dit kan in de straf veel verschil uitmaken. Hier is veel jurisprudentie over waar wij als advocaat kennis van hebben. Zonder volledig te kunnen zijn, is van belang te weten dat een enkele verkeersfout (zoals rijden door rood, geen voorrang verlenen) doorgaans onvoldoende is voor een veroordeling. Om die reden zoekt men naar aanvullende punten, zoals telefoongebruik. alcoholgebruik of meerdere verkeersfouten of verzwarende omstandigheden. Uw verhoor is in zoverre heel belangrijk om vast te kúnnen stellen dat van een voldoende mate van schuld sprake is. Een verklaring kan later niet meer worden ingetrokken. Bijstand in deze fase is dus belangrijk. 

Daarbij moet u zich goed realiseren dat u zich in een emotionele toestand kunt bevinden en mogelijk zelfs verklaart in de hoop dat u dan snel of sneller naar huis kunt. Angst en emotie is in dit geval een slechte raadgever. Vriendelijkheid en getoond begrip van de politie zegt níets over een verder goed verloop van uw strafzaak, integendeel! Zorg dus dat u zich laat bijstaan door een ervaren advocaat (klik hier) zéker als van dit soort emotionele omstandigheden sprake is!

 

Welke straf staat er op overtreding van artikel 6 wvw ?

Op overtreding van artikel 6 staan forse straffen. Deze lopen uiteen van ontzeggingen van de rijbevoegdheid (rijontzegging) tot het besturen van motorrijtuigen, in combinatie met forse werkstraffen. Ook gevangenisstraffen worden opgelegd. De hoogte van de straf hangt in grote mate af van de mate van schuld (verwijtbaarheid) en de ernst van het gedrag en de gevolgen die het verkeersongeluk heeft gehad. Is er bijvoorbeeld sprake van roekloos rijgedrag? Was er tevens sprake van alcoholgebruik of drugsgebruik?

Ook is van belang wat de gevolgen van het ongeval zijn geweest. Bij overlijden zijn de straffen hoger dan bij enkel (zwaar) letsel. Bij een ernstige mate van schuld is een uitgangspunt van de rechtbanken 6 maanden gevangenisstraf bijvoorbeeld bij overlijden van iemand, nog lós van eventueel alcoholgebruik...

Wij adviseren u graag meer concreet na bestuderen van uw strafdossier ook over de mate van schuld die wij namens u kunnen bepleiten of weerleggen en wat u het beste kunt doen.

 

Dagvaarding voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank

Wij krijgen regelmatig de vraag: Waarom moet ik voorkomen bij de meervoudige strafkamer voor artikel 6WVW? Ik heb toch niet opzettelijk een verkeersongeval veroorzaakt?''. Dat kan kloppen. Zoals aangegeven wordt u verweten dat door uw schuld een ongeval is veroorzaakt. Mocht het Openbaar Ministerie menen dat u het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, dan zou sprake zijn van (poging tot) doodslag.

Ook als u niet opzettelijk heeft gehandeld, en u op als verdachte bent aangemerkt voor overtreding van artikel 6 wegenverkeerswet, dan is de kans groot dat u op enig moment een oproeping voor de rechtbank zult ontvangen. Zoals besproken is onze ervaring dat het Openbaar Ministerie verkeerszaken bijna altijd voorlegt aan de rechtbank, óók in twijfelgevallen. Dit lijkt vast beleid te zijn naar onze ervaring, ook gezien het gevaar van auto's (motorrijtuigen) in het verkeer en de grote gevolgen na een ongeluk.

Voor ú als verdachte (en mogelijk ook slachtoffer) betekent dit een emotionele rollercoaster. U zult moeten verschijnen in de rechtszaal voor drie rechters van een zogenaamde meervoudige strafkamer. Daar zult u kritisch worden ondervraagd over het feit én uw eerder afgelegde verklaring waarbij niet zelfde aangevers (de 'slachtoffers') tevens op de publieke tribune aanwezig zijn en ook de gevolgen van het verkeersongeval mogen toelichten en zelfs een zogenaamde voeging benadeelde partij (schadevergoeding) mogen indienen.

Het is eigenlijk een open deur dat het niet verstandig is dit zware traject alleen in te gaan en u te laten bijstaan door een ervaren advocaat die u niet alleen juridisch bijstaat in dit complexe strafproces, maar u ook begeleidt in uw proceshouding en opstelling. Het is bijvoorbeeld menselijk dat u zich bij een kritische ondervraging verweert, maar al te vaak zien wij dit vertaald door rechters als een verdachte die zijn verantwoordelijkheid niet neemt en geen oog heeft voor de 'echte slachtoffers' in de rechtszaal.

Een voorbeeld van een dagvaarding voor een meervoudige strafkamer vindt u onderaan deze pagina. Vaak wordt subsidiair (als een veroordeling niet mogelijk is voor artikel 6), artikel 5 ten laste gelegd. Dit is een overtreding in plaats van een misdrijf en betekent het gevaar veroorzaken op de weg. Wij adviseren u ook hier graag over in uw strafzaak.

 

Als u het contactormulier invult neemt een ervaren verkeersrecht advocaat vrijblijvend contact met u op

 

Wat doen wij als advocaat verkeersrecht voor u in uw strafzaak?

Als advocaat in verkeersrecht zaken staan wij u zo mogelijk al bij tijdens uw politieverhoor. Na dit stadium vragen wij voor uw de processtukken op. Deze bestuderen wij en vervolgens hebben wij een bespreking met u om u uit te leggen waar u staat in uw strafzaak. Wij bespreken met u of onderzoekswensen aanwezig zijn en of het bijvoorbeeld verstandig is om getuigen te horen. Ook geven wij u aan wat uw kansen zijn op vrijspraak gezien onze ervaring én welke straf u bij een veroordeling kunt verwachten. Mogelijk heeft u een blackout gehad of zijn er verwarrende verkeerstekens gebruikt. In het bijzonder adviseren wij u over de mate van schuld die wij namens u kunnen bestrijden of bepleiten.

Vervolgens staan wij u bij in uw strafzaak bij de meervoudige strafkamer bij de rechtbank en begeleiden wij u ook tijdens de behandeling ter zitting.

 

Wat zijn de kosten voor een ervaren verkeersrecht advocaat voor een artikel 6 procedure bij rechtbank en politie?

De kosten van onze werkzaamheden hangen af van de fase waarin u zich bevindt. Moet u nog bij de politie worden gehoord bijvoorbeeld? Of moet u al voorkomen bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank of officier van justitie (om hoorzitting)?

Vaak treden wij ook pro deo op (ook wel gratis of gefinancierde rechtsbijstand genoemd) en voor een vast redelijk bedrag mocht u daarvoor niet in aanmerking komen. Zo komt u niet achteraf voor nare verrassingen te staan en kunnen wij met u alle nodige aandacht besteden aan uw verdediging.

Als u bent verzekerd voor rechtsbijstand kunnen wij vaak gratis (vergoed door uw rechtsbijstandsverzekering) voor u als advocaat optreden als strafrechtspecialist. U heeft namelijk recht op een advocaat van keuze bij uitbesteding op grond van uw verzekeringspolis. Wij ondersteunen wij u hier graag bij en nemen vaak rechtstreeks contact voor u op met uw verzekeraar, uiteraard in goed overleg met u.

Neemt u gerust contact met ons op door het invullen van onderstaand contactformulier. Een advocaat neemt dan gratis en vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden voor hulp in uw zaak met u te bespreken!

mr. Sander Arts

mr. Sander Arts

Specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij treedt als advocaat voor veel cliënten op in complexe strafzaken, waaronder verkeersrecht zaken met zwaar letsel en overlijden

Strafrecht advocaat legt uit: Verkeersongeluk veroorzaakt? (VIDEO)

Strafrecht Advocaat legt uit: verkeerongeval veroorzaakt?

Verkeersongeluk veroorzaakt met letsel of de dood als gevolg

Strafrechtadvocaat Wat wij bieden

  • gesprek met ervaren advocaat 
  • Vrijblijvend gratis gesprek
  • Géén stagiaire op uw zaak
  • Landelijk & ook pro deo!

Actualiteit Artikel 6 Wegenverskeersrecht

Verkeersongeval rechtsbijstands verzekering

Verkeersongeval rechtsbijstands verzekering

Recht op verkeersrecht advocaat bij artikel 6 wegenverkeerwet?

Als verkeersrecht advocaat krijgen wij geregeld de vraag of de kosten van een strafrechtadvocaat worden vergoed door uw rechtsbijstandsverzekering bij een verkeersongeluk. Dit is vaak het geval. Bij autoverzekeringen is vaak een onderdeel rechtsbijstand meeverzekerd. Bij vervolging voor het veroorzaken van een verkeersongeluk kun u dan een beroep doen op vergoeding van advocaatkosten, zelfs al hééft u geen aparte rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Wij helpen u graag met uw aanvraag!

Blackout tijdens rijden in het verkeer gehad

Blackout tijdens rijden in het verkeer gehad

Zwaar letsel of overleden slachtoffer?

Hulp van een ervaren verkeersrechtadvocaat na onwel worden in het verkeer

Contactformulier verkeersrecht advocaat (zijkant)

Contact strafrechtadvocaat

Direct gratis vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Klant beoordelingen

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
  • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
    ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Contactformulier verkeersrecht advocaat

Contact strafrechtadvocaat

Direct gratis vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Dagvaarding voor artikel 6 wegenverkeerswet

Voorbeeld van een tenlastelegging voor de meervoudige strafkamer

Hij of zij omstreeks 1 juli 2019 te Breda of in Nederland als verkeersdeelnemer namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmee rijdende over de weg de rijksweg A16, zich zodanig heeft gedragen dat door aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettendheid de snelheid niet zodanig heeft geregeld dat hij het door hem bestuurde voertuig tijdig tot stilstand kon brengen binnen de afstand waarover hij de weg kon overzien en waarover deze vrij was, mede waardoor hij achterop in een file is ingereden en/of  in aanrijding botsing is gekomen met een ander motorrijtuig waardoor een ander, namelijk < naam slachtoffer > zwaar lichamelijk letsel te weten meerdere botbreuken en/of een klaplong, of zodanig letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan
(art 6 Wegenverkeerswet 1994)

Subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden
Hij of zij omstreeks 1 juli 2019 te Breda of in Nederland als verkeersdeelnemer namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmee rijdende over de weg de rijksweg A16, zich zodanig heeft gedragen dat door aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettendheid de snelheid niet zodanig heeft geregeld dat hij het door hem bestuurde voertuig tijdig tot stilstand kon brengen binnen de afstand waarover hij de weg kon overzien en waarover deze vrij was, mede waardoor hij achterop in een file is ingereden en/of  in aanrijding botsing is gekomen met een ander motorrijtuig, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd
(art 5 Wegenverkeerswet 1994)