Recht op processtukken voor het FIOD verhoor

Heeft u recht op processtukken bij uw verhoor door de FIOD?

U krijgt een verhoor bij de FIOD maar wil graag uw dossier inzien. Mag dat en kan dat?

Uitnodiging verhoor door de FIOD

ls u door de FIOD aan een verhoor wordt onderworpen, krijgt u vaak een brief met een oproeping. In deze brief is dan vermeld waar u van wordt verdacht. Dit is meestal een érg summiere omschrijving.  Niet zelden staat er alleen vermeld dat u wordt verdacht van fraude, zoals bijvoorbeeld faillissementsfraude, btw fraude, witwassen of bedrieglijke bankbreuk. Dit samen met een artikelnummer uit het Wetboek van Strafrecht. Daar moet u het dan maar mee doen.

 

Heb ik recht op de processtukken bij een FIOD onderzoek

De vraag of u recht heeft op processtukken is geen eenvoudige vraag. De eerste is namelijk: wát zijn processtukken nu eigenlijk? Kortgezegd zijn dit stukken die door de officier van justitie zijn uitgeselecteerd en als processtukken worden aangemerkt. De officier van justitie moet echter wel alle stukken, dus zowel die in mogelijk belastende áls ontlastende zin, aan uw dossier toevoegen. Dit gebeurt echter niet altijd waarmee u mogelijk stukken worden onthouden.,

Bovendien is de vraag wannéér u recht heeft op inzage. Doorgaans is dit een moment waarop u uit mag gaan van rechtsvervolging. Minder juridisch: Meestal is na aanhouding en verhoor, doorzoeking of het toepassen van andere dwangmiddelen hiervan sprake

 

Advocaat kan inzage processtukken bij FIOD verhoor soms regelen

Als u niet wordt aangehouden kan de FIOD dan ook verstrekking van stukken vertragen. Dat kan in het onderzoek een voordeel opleveren, nu de FIOD u graag verhoort aan de hand van een vooraf geschreven 'verhoorplan'. Tijdens dit verhoor wordt u dan met diverse administratie en stukken geconfronteerd. Maar moet u hier wel op antwoorden? En geeft u wel het juiste antwoord, zeker als u met stukken wordt overvallen?

Als advocaat treden wij vaak in contact met de FIOD om inzage in in elk geval bepaalde stukken te krijgen. In overleg kunnen vaak aanvangs-processen verbaal worden verkregen om in elk geval een beeld van de zaak te krijgen en zich op normale manier te kunnen voorbereiden. Als de FIOD dat weigert adviseren wij als ervaren advocaat in fraude onderzoeken of het verstandig is om een verklaring af te leggen, temeer nu een eenmaal afgelegde verklaring later praktisch onmogelijk kan worden herroepen.

Als u een uitnodiging ontvangt voor een FIOD verhoor of met een FIOD doorzoeking bent gecconfronteerd is het vdan ook verstandig direct contact op te nemen met mr. S. Arts, ervaren fraude advocaat (klik hier) om uw verhoor voor te bereiden. WIj treden voor veel cliënten op in fraude zaken zowel lokaal als landelijk bekende zaken.

 

Uitspraak rechtbank van mr. Sander Arts inzake klaagschrift onthouding processtukken

Een uitspraak van een strafzaak van mr. Sander Arts, inzake het verkrijgen van processtukken, voor de rechtbank Zeeland west-brabant, in de beleggingsfraude zaak Partrust-2, kunt u hieronder ter illustratie lezen (klik hier voor de hele uitspraak). Mede met deze gepubliceerde uitspraak is duidelijkheid verkregen over het moment van verkrijgen van processtukken. Het klaagschrift is in deze fraude zaak dan ook gegrond verklaard.

Tussen partijen is niet langer en in geschil - en ook voor de rechtbank staat vast - dat thans sprake is van een "criminal charge", nu verdachte inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld is geweest. Op grond van het eerste lid van artikel 30 van het Wetboek van Strafvordering staat het openbaar ministerie tijdens het voorbereidend onderzoek de verdachte op diens verzoek toe dat hij kennis neemt van de processtukken. Hettweede lid van datzelfde artikel biedt het openbaar ministerie de mogelijkheid de verdachte de kennisneming van bepaalde processtukken te onthouden, indien het belang van het onderzoek dit vordert. In dat geval dient de verdachte schriftelijk medegedeeld te worden dat de hem ter inzagegegeven stukken niet volledig zijn.

De rechtbank stelt voorop dat een beslissing tot het onthouden van processtukken slechts met terughoudendheid kan worden genomen vanwege de ingrijpende aantasting van de rechten van de verdediging. Een behoorlijke procesgang brengt immers met zich mee dat een verdachte kennis moet kunnen nemen van de processtukken om zijn verdediging daarop te kunnen baseren. Processtukken zijn die stukken die door de opsporende en vervolgende instanties aan het dossier worden toegevoegd. Daarnaast zijn processtukken alle stukken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beantwoording van één van de vragen van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Contact advocaat bij FIOD verhoor

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.