Geldboete voor belediging tijdens voetbalwedstrijd

Geldboete voor belediging tijdens voetbalwedstrijd

De rechtbank heeft op 11 december 2018 uitspraak gedaan in een zaak over de belediging van een ambtenaar in functie.

Geldboete voor belediging tijdens voetbalwedstrijd

Feiten en omstandigheden

Tijdens een voetbalwedstrijd waren voor het bewaken van de openbare orde en ter bestrijding van voetbal gerelateerde misdrijven in uniform geklede politieambtenaren aanwezig. De verdachte zou op korte afstand van deze politieagenten ‘ACAB’ hebben gezongen, terwijl de agenten in zijn richting keken. De verdachte werd dan ook verdacht van het opzettelijk beledigen van een ambtenaar, te weten een agent bij de politie-eenheid Amsterdam. De verdachte heeft de woorden ‘ACAB’, ‘All Corps Are Bastards’ geroepen.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat heeft bepleit dat uit de bewijsmiddelen en de overige bekend geworden feiten en omstandigheden niet blijkt dat de verdachte wetenschap had van het beledigende karakter van ‘ACAB’. De strafrechtadvocaat geeft aan dat het bij een feit van algemene bekendheid gaat om gegevens die geen specialistische kennis veronderstellen en waarvan de juistheid redelijkerwijs niet voor betwisting vatbaar is. Daarvan is volgens de raadsman in dit geval geen sprake. De strafrecht advocaat stelt dan ook dat niet bewezen kan worden dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het beledigen van één of meer opsporingsambtenaren.

 

Oordeel hof

Een uitlating moet als beledigend worden beschouwd, wanneer deze de strekking heeft die ander aan te randen in zijn eer en goede naam. Het oordeel of daaraan is voldaan zal in dit geval afhangen van de context waarin die uitlating is gedaan. In deze zaak staat vast dat de verdachte in het openbaar meermalen ‘ACAB’ heeft geroepen in de richting van politieambtenaren, terwijl deze politieambtenaren bekend waren met de betekenis van deze lettercombinatie en zich daardoor belediging hebben gevoeld. De verdachte heeft gesteld dat hij niet wist wat de leus betekende. Voor een bewezenverklaring van belediging is vereist dat de verdachte ervan bewust was dat de lettercombinatie ‘ACAB’ een voor een politieambtenaar beledigende strekking heeft, te weten ‘all corps are bastards’.

Het hof acht de verklaring van de verdachte, dat hij niet wist van het beledigende karakter van ‘ACAB’, ongeloofwaardig. Het is allereerst onaannemelijk dat de verdachte een leus richting de politie zong waarvan hij de betekenis/strekking niet kent. Daarnaast heeft het hof via internet, via ‘Google’ gezocht op de lettercombinatie ‘ACAB’. Hierbij is gebleken dat over de afkorting zeer veel nieuwsberichten zijn gepubliceerd. Ook komt de term terug op pagina’s van andere websites die onder brede lagen van de bevolking bekendheid hebben, zoals bijvoorbeeld ‘Wikipedia’. Gelet hierop is het hof van oordeel dat de betekenis van ‘ACAB’ een feit van algemene bekendheid was. Het hof stelt dat het dit gegeven geen specialistische kennis vereist en de juistheid ervan redelijkerwijs niet voor betwisting vatbaar is. De lettercombinatie heeft de strekking politieambtenaren aan te randen in hun eer en goede naam. Door het zingen van ‘ACAB’ terwijl hij keek in de richting van politieambtenaren heeft de verdachte die politieambtenaren dan ook opzettelijk beledigd. De verdachte is veroordeeld tot een geldboete van € 250,00, bij gebreke van betaling te vervangen door 5 dagen hechtenis.

 

Strafrechtadvocaat belediging

Wanneer u zelf wordt verdacht van belediging kunt zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren, zodat een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, wordt bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor belediging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo!