Veroordeling door gerechtshof Amsterdam voor openlijke geweldpleging in café

Veroordeling door gerechtshof Amsterdam voor openlijke geweldpleging in café

Op 14 april 2017 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak over openlijke geweldpleging.

Veroordeling door gerechtshof Amsterdam voor openlijke geweldpleging in café

Aan de verdachte is in deze zaak tenlastegelegd dat hij op 30 december 2012, openlijk en in vereniging, geweld heeft gepleegd tegen meerdere slachtoffers. Daarnaast werd verdachte verdacht van het met kracht slaan tegen een ruit van het café waar het incident plaatsvond. Het geweld bestond uit het slaan en stompen tegen het hoofd van vier slachtoffers en uit het gooien met drinkglazen tegen de hand en borst van een slachtoffer. Verdachte werd kortgezegd verdacht van openlijke geweldpleging in vereniging. De rechtbank Noord-Holland heeft de verdachte hiertoe in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden.

 

Het verweer van de strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft ter terechtzitting bij het gerechtshof Amsterdam bepleit dat de chaos het ten tijde van het ten laste gelegde feit in het café groot was. De strafrechtadvocaat stelt dat naast de groep van de verdachte nog andere groepen in het café aanwezig waren en dat tussen deze verschillende groepen onvoldoende onderscheid kan worden gemaakt. De strafrecht advocaat van de verdachte geeft dan ook aan dat niet kan worden vastgesteld welke groep het geweld heeft aangewend, laat staan welke rol de verdachte in het geheel heeft gespeeld, waardoor openlijke geweldpleging niet kan worden bewezen.

Daarnaast stelt de advocaat voor openlijke geweldpleging dat rekening moet worden gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn, als bedoeld in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, gezien het lange tijdsverloop sinds het ten laste gelegde feit. Het ten laste gelegde feit heeft zich immers afgespeeld op 30 december 2012, terwijl de zitting voor het gerechtshof Amsterdam pas plaats heeft gevonden op 14 april 2017.

 

Standpunt van het gerechtshof Amsterdam

Het hof stelt dat uit de bewijsstukken blijkt dat de verdachte samen met zijn broer en nog twee gebroeders in een café aanwezig was. Zij waren allen aanwezig in het café toen er een vechtpartij uitbrak. Het Hof volgt het standpunt van de strafrecht advocaat dat niet geheel duidelijk is wie precies welke handelingen heeft verricht. Door verschillende getuigen is verklaard dat de verdachte en zijn broer op een wezenlijke en significante wijze hebben bijgedragen aan de vechtpartij, door te gooien met glazen, te slaan, te schoppen en te duwen. Het Hof oordeelt dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen verschillende personen.

Het Hof spreekt de verdachte vrij van het openlijk geweld tegen de ruit van het café, nu onvoldoende duidelijk is hoe en door wie deze ruit is vernield. Er kan niet worden vastgesteld dat de vernieling aan de verdachte kan worden toegerekend.

Daarnaast spreekt het Hof de verdachte vrij van het openlijk geweld tegen één van de slachtoffers. Het geweld tegen dit slachtoffer heeft buiten plaatsgevonden, waardoor niet is vast te stellen dat de verdachte daaraan een wezenlijke en significante bijdrage heeft geleverd.

 

Strafoplegging

Het Hof volgt het standpunt van de strafrecht advocaat van de verdachte en stelt dat de redelijke termijn in hoger beroep inderdaad is overschreden. Voor de berechting van de zaak in hoger beroep geldt dat de zaak dient te zijn afgerond binnen twee jaren na het instellen van hoger beroep. De hoger beroepsprocedure heeft op vier dagen na drie jaren in beslag genomen. Deze schending leidt tot strafvermindering.

Het Hof legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van twee maanden.

 

Strafrechtadvocaat voor openlijke geweldpleging

De strafrecht advocaat heeft er in deze zaak, dankzij zijn pleidooi, voor gezorgd dat de verdachte een lagere straf heeft gekregen voor openlijke geweldpleging dan in eerste aanleg was opgelegd.  Indien u verdacht wordt van openlijke geweldpleging kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren raadsman. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor openlijke geweldpleging direct gratis en vrijblijvend contact met u op. Wij werken landelijk en op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo).