Strafrechtadvocaat schetst alternatief scenario - het vervolg

Strafrechtadvocaat schetst een alternatief scenario

De zaak werd geschorst voor nader onderzoek. Na enkele maanden werd de behandeling ter zitting hervat. 

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie was op zitting van mening dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier aanwezig was op basis waarvan de verdachte veroordeeld zou kunnen worden. Er bevond zich een aangifte in het dossier waaruit blijkt dat het bedrag is gestort en waaruit ook blijkt dat dit bedrag in acht transacties binnen anderhalf uur is doorgestort naar andere rekeningen. Dit betroffen allemaal rekeningen op naam van de verdachte. Doordat hij geld heeft doorgestort naar andere rekeningen heeft hij het geld zich toegeëigend en is er als heer en meester over gaan beschikken.

Volgens de officier van justitie zou verdachte de opbrengst van het door hem middels een misdrijf verkregen geld getracht hebben te onttrekken door het in acht transacties door te storten naar andere rekeningen waar bij als enige beschikkingsbevoegde ten aanzien van die rekeningen kan worden aangemerkt. Hierdoor zou de verdachte zijn criminele opbrengst veilig hebben gesteld en daarmee de herkomst hebben verhuld en dit is een strafbaar feit.

 

Alternatief scenario

Met betrekking tot het alternatieve scenario merkt de officier van justitie op dat zij het niet aannemelijk acht dat het zo is gegaan als door de verdachte op zitting is aangegeven. Een beroep op het verschoningsrecht, waarmee hij in feite naar zijn kinderen verwijst, acht zij niet geloofwaardig en ook niet aannemelijk geworden. Het is niet gebleken dat andere mensen ook over zijn rekeningen konden beschikken, verdachte was de enige beschikkingsbevoegde en gemachtigde van de rekeningen waar het geld op is gestort en op is doorgestort.

 

Pleidooi van de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft in haar pleidooi nogmaals puntsgewijs aangestipt hoe de feiten liggen en dat het niet zo zwart/wit is als door de officier van justitie is geschetst. Zij heeft nogmaals het verschoningsrecht aan de orde gesteld en aangegeven dat er geen sprake mag zijn van uitholling van het verschoningsrecht. Na een uitvoerig pleidooi waarbij ook is verwezen naar het standpunt van de officier van justitie in juni heeft de strafrechtadvocaat de rechtbank verzocht haar cliënt vrij te spreken en daarmee de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Uitspraak van de meervoudige kamer

Twee weken na de inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft de rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak en is cliënt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden. Daarnaast dient ook het verduisterde bedrag ter hoogte van bijna 200.000 euro aan de benadeelde partij te worden terugbetaald te vermeerderen met de wettelijke rente. De rechtbank heeft niet de schadevergoedingsmaatregel opgelegd. In deze zaak is hoger beroep ingesteld.