FIOD inval: Advocaat ervaren met fraude

Verdachte in een FIOD fraude onderzoek. Wat nu?

Een inval van de FIOD is vaak ingrijpend. Ineens staat een woning vol met fraude onderzoekers, vergezeld van een onderzoeksrechter, ookwel Rechter-commissaris genoemd. Mogelijk volgt er ook nog beslag op uw rekening en vermogen. Maar als de rook is opgetrokken: Wat moet u nu eigenlijk doen? Waar gaat de verdenking tegen u eigenlijk over en hoe moet u zich gaan verdedigen? Moet u wel meewerken aan een verhoor bijvoorbeeld en is afwachten wel verstandig?

Inval FIOD: Begin van het onderzoek

Fraude zaken zoals beleggingsfraude, faillissementsfraude, bedrieglijke bankbreukBTW fraude, of fiscale fraude worden door het Openbaar Ministerie onderzocht. Dit gebeurt door het functioneel parket, een specialisme afdeling van het Openbaar Ministerie. De FIOD / ECD (Fiscale Inlichtingen -en opsporings Dienst en Economische Controle Dienst). Deze afdeling is - aldus het Openbaar Ministerie - ervaren met economische fraude zaken en legt zich specifiek toe op de opsporing en berechting van deze bijzondere fraudes, die zich onderscheiden van de 'reguliere' oplichting en fraude, zoals bijvoorbeeld bijstandfraude en marktplaatsoplichting.

Vaak begint een onderzoek na een beslissing in het zogenaamde 'tripartite overleg', een overleg tussen FIOD/Belastingdienst, Openbaar Ministerie en een toezichthouder, zoals de Authoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandsche Bank.

Vervolgens gaat men aan de hand van een aangifte onderzoek doen, waar u als verdachte meestal nog niets vanaf weet. Dit kan naar onze ervaring als advocaat lang duren. Regelmatig maken wij mee dat het onderzoek al snel  een jaar of meer in beslag kan nemen. Na deze periode worden vaak de nodige dwangmiddelen ingezet. Ineens vindt dan een inval door de FIOD oftewel doorzoeking plaats, van een bedrijfsgebouw en/of woningen. Hierbij wordt ook vaak beslag gelegd op vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen en vervoersmiddelen. Vaak wordt dan ook direct een persbericht uitgegeven, wat de impact op een verdachte alleen maar groter maakt.

Een doorzoeking maakt een grote impact op u als verdachte. Meestal wordt u ook niet precies verteld waar het allemaal over gaat. Cliënten wordt vaak alleen voorgehouden: 'U wordt verdacht van oplichting'. Daar moet je het dan maar mee doen...

Het is belangrijk om al in dit stadium van uw strafzaak het hoofd koel te houden. Vaak komen wij pas na een inval door de FIOD als fraude-advocaat in beeld, maar mocht u een doorzoeking vermoeden, let dan op geen verklaring af te leggen voordat u met een ervaren advocaat heeft gesproken. En let op: Alles wat u tijdens de doorzoeking zegt wordt genoteerd en kan ook tegen u worden gebruikt. En dat kan nadelig uitpakken, ook al bent u wellicht onschuldig!

 

Geef nooit toestemming voor een doorzoeking na inval door de FIOD

Wij adviseren als advocaat in dit stadium vaak om nog geen verklaring af te leggen en slechts 'onder protest' mee te werken. Geef dus niet zomaar toestemming voor doorzoeking. Als u dat doet, kan een eventuele fout van de FIOD later geen gevolgen meer hebben in uw strafzaak. Uw 'toestemming'  dekt dan deze vormfout ('vormverzuim'). Bovendien bent u niet altijd in staat de gevolgen goed in te schatten, zeker als er net veel mensen uw woning of onderneming zijn binnengevallen...

Mocht om uitlevering van gegevens worden gevraagd door de Belastingdienst dan is het ook verstandig met een fiod advocaat te overleggen. In bepaalde gevallen kunt u 'belastingtechnisch'  verplicht zijn om gegevens te verstrekken. Deze kunnen doorgaans alleen tegen u worden gebruikt in uw strafzaak, als deze 'onafhankelijk van uw wil' bestaan. Kortom, als u verdachte bent kan niet zomaar worden geëist dat u een verklaring aflegt in uw eigen nadeel, maar voor het verstrekken van administratie en/of gegevens kan dat anders liggen. Mocht u (nog) geen advocaat kunnen spreken, werk dan hoogstens mee 'onder protest' en laat vastleggen dat u geen toestemming geeft en slechts onder druk/bevel ('onder protest van gehoudenheid/verplichting') meewerkt. Zo kan u later niet zomaar het verlenen van toestemming worden tegengeworpen...

 

Klik hier en vul het formulier in voor gratis contact met een FIOD-Advocaat

 

Aanhouding tijdens FIOD inval

Het is mogelijk dat u tijdens de FIOD inval wordt aangehouden. Dit betekent dat u van uw vrijheid wordt beroofd en meemoet naar het politiebureau. Nadat vingerafdrukken zijn afgenomen en foto's zijn gemaakt, zal men een verhoor van u willen afnemen.

Het is van groot belang dat u géén enkele verklaring aflegt bij de FIOD na een inval voordat u met ons als advocaat heeft gesproken. De neiging om een verklaring af te leggen is vaak groot, omdat men zijn verhaal kwijt wil, onder de indruk van de inval is en snel naar huis wil of de onschuld wil aantonen.

Onze ervaring is dat het afleggen van een verklaring verstandig kan zijn, maar niet nadat u in alle rust de zaak heeft kunnen beoordelen en bespreken met uw advocaat. In FIOD zaken over beleggingsfraude, BTW-Fraude, faillissementsfraude of andere fraudes, heeft Justitie vaak al een lange periode onderzoek gedaan en willen zij u graag zo snel mogelijk met deze resultaten confronteren. Niet zelden maken wij mee dat verdachten dan worden overvallen met tal van verklaringen, complexe financiële stukken en ingewikkelde vragen. Dit terwijl men 'zwaar onder de indruk' naar een politiebureau is afgevoerd. Wij vinden dit géén goede basis om een verklaring op goede wijze en in alle vrijheid te kunnen afleggen. Realiseer u daarbij dat als u zich op bepaalde punten vergist of het niet weet (bijvoorbeeld omdat u dingen door elkaar haalt of geen voorbereidingstijd heeft) dit in uw verklaring een onjuist beeld kan vormen over uw schuld of onschuld. Kortom: Leg géén verklaring af voordat u met ons als advocaat heeft gesproken. Nooit!

 

FIOD advocaat inschakelen na de fiod inval: Afgifte van processtukken

Economische fraude zaken zijn vaak ingewikkelde strafzaken, zowel inhoudelijk als juridisch. Het is belangrijk om ons snel in te schakelen na de inval, zodat wij snel de zaak op de rit krijgen. Meestal begint dit bij het ontvangen van de processtukken. Regelmatig maken wij mee dat deze processtukken worden achtergehouden, bewust danwel onbewust. Mogelijk omdat de FIOD u graag wil verhoren, vóórdat u kennis heeft genomen van de processtukken. Op grond van de Wet (en jurisprudentie) heeft u in een vroeg stadium al recht op deze processtukken, maar regelmatig wordt met een onjuiste uitleg van de wet of jurisprudentie afgifte geweigerd. Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd, dat u nog geen recht heeft op de stukken omdat er nog geen sprake is van een zogenaamde ´criminal charge´. Dat is een redelijk vermoeden dat u zult worden vervolgd. Diverse rechtbanken oordeelden echter dat u wel degelijk recht heeft op de processtukken zeker na een inval door de FIOD wat een 'dwangmiddel' is. Daarbij is de wet een aantal jaren geleden gewijzigd, waardoor de focus nog meer op het vooronderzoek is komen te liggen, waar ook een verdachte zich moet kunnen verdedigen. Wij weten hoe dit in elkaar zit en kunnen juridisch onderbouwen en zo nodig afdwingen dat u snel de processtukken krijgt waar u recht op heeft. Ook kan de Officier van Justitie bepaalde stukken onthouden in het belang van het onderzoek. Dit is alleen wel een uitzondering, die goed moet worden gemotiveerd. Daar ontbreekt het nogal eens aan. Ook in dit geval van onthouding van processtukken ondersteunen wij u bij directe afgifte van het dossier en het zo nodig indienen van een bezwaarschrift.

 

Onderzoekswensen na de FIOD inval

Nadat wij een eerste inventarisatie en lezing van de processtukken hebben kunnen doen bepalen wij samen met u uw positie. Hoe staat u ervoor in de fraude-zaak? Is er wel voldoende bewijsmateriaal tegen u? Uw kansen worden besproken en eventuele onderzoekswensen bespreken wij met u. Is het al raadzaam getuigen op te roepen bijvoorbeeld? Is het bijvoorbeeld verstandig dat nu al aanvullende processtukken bij het strafdossier worden gevoegd of is het verstandiger daar nog even mee te wachten? Met onze ervaring in grote en complexe fiod strafzaken, staan wij aan uw zijde en bespreken we samen de proces-strategie.

FIOD zaken zijn vaak onderzoeken waar het nodige voor moet worden gedaan door de verdediging om 'tegenwicht' te bieden. Honderden tot duizenden (en soms tienduizenden) pagina's aan onderzoek zijn in het strafdossier gevoegd en na de fiod inval worden het er alleen maar meer. Het is dan aan de verdediging om de bevindingen en conclusies te weerleggen. Onze ervaring is dat deze conclusies regelmatig stellig worden opgeschreven met verwijzingen naar tal van documenten. De zaak lijkt dan, zeker na globale lezing, 'rond'. Met het risico dat een rechter (te snel) tot een veroordeling overgaat, als er geen goede verdediging wordt opgezet met een goede uitleg van het dossier en het mogelijk schetsen van een alternatief scenario. De conclusies zijn regelmatig op drijfzand gebaseerd en van de stelligheid blijft regelmatig weinig over. Zo komen wij bijvoorbeeld in de praktijk tegen dat stukken en administraties helemaal niet volledig zijn onderzocht, maar dit beeld wel in een strafdossier wordt gewekt! Het vraag dan de nodige kennis en ervaring in dit soort complexe en omvangrijke onderzoeken, om dat boven tafel te krijgen en gemotiveerd aan te tonen.

Dit aantonen kan alleen na een goede analyse van het dossier en een grondige voorbereiding worden aangetoond, zo nodig na het horen van getuigen. Onze ervaring is: Uw stelling: 'Maar het is niet zo...' is meestal onvoldoende tegenover de stellingen en conclusies van de FIOD, hoe onzinnig en onjuist u ze ook mag vinden!

 

FIOD Verhoor & bijstand door een advocaat

Nadat de inval door de FIOD (huiszoeking) heeft plaatsgevonden, kan de FIOD/ECD overgaan tot uw aanhouding (arrestatie). Dat houdt in dat u van uw vrijheid wordt beroofd en naar een politiebureau zult worden gebracht voor onderzoek, waaronder een FIOD verhoor. Als u niet bent aangehouden zult u later een oproeping krijgen om te verschijnen voor een politieverhoor.

Tijdens politieverhoor zullen u vragen worden gesteld en stukken worden voorgehouden van het onderzoek. Dit ziet op het nemen van vingerafdrukken, maar ook op een politieverhoor. Niet altijd wordt u direct aangehouden: Mogelijk wordt eerst verder onderzoek verricht naar de inbeslaggenomen stukken en wordt u later verhoord. Ook dan is het niet uitgesloten in dit soort omvangrijke onderzoeken dat u daarbij wordt aangehouden..

Mocht het onderzoek langer duren dan is het mogelijk dat u in verzekering wordt gesteld. De FIOD krijgt dan drie dagen extra voor onderzoek. Daarna is toestemming nodig van een rechter, de Rechter-commissaris. Die kan uw bewaring (vrijheidsberoving) bevelen voor een periode van veertien dagen. Daarna komt de Raadkamer eventueel in beeld die een periode van negentig (90) dagen kan bevelen. Als ervaren strafrechtadvocaat hebben wij veel ervaring met optreden bij Rechter-commissaris en Raadkamer dus ook in dit traject staan wij u bij. Als u het formulier invult nemen wij als  FIOD-Advocaat vrijblijvend contact met u op.

 

FIOD strafzaak en straffen

Het is natuurlijk onmogelijk om hier aan te geven welke straf bij een veroordeling op de loer ligt. Dat hangt namelijk van veel zaken af. In het algemeen kan wel worden gesteld dat in FIOD zaken forse straffen worden geëist en - bij veroordeling - worden opgelegd. Gevangenisstraffen zijn in dit soort zaker eerder regel dan uitzondering. Justitie heeft beleggingsfraude en faillissementsfraude als speerpunt genomen en de straffen zijn ook daarom fors. Hoewel wij alles doen om een veroordeling te voorkomen, zullen wij in uw strafzaak na een (eerste) beoordeling van uw strafzaak doorgaans wel kunnen aangeven welke straf er dreigt. Hierbij geven wij ook aan wat er moet gebeuren om de straf hoogte te voorkomen en beperken.

 

FIOD advocaat na een FIOD inval

FIOD onderzoeken vallen onder economische fraude. Dit zijn complexe en vaak omvangrijke onderzoeken. Het is belangrijk een advocaat in te schakelen die ervaring heeft met het voeren van de verdediging in dit soort zaken en die weet hoe de wetgeving in elkaar zit. 

Wij staan u tijdens deze fase van aanhouding, voorlopige hechtenis en verhoor graag bij als ervaren advocaat in FIOD-onderzoeken. Wij weten hoe wij een omvangrijk onderzoek moeten lezen, in kaart brengen en wat wij moeten doen om een goede verdedigingstrategie op te zetten voor een optimaal resultaat. Dat moet al in een vroeg stadium gebeuren en vraagt naar onze mening om een actieve opstelling van de verdediging. Stilzitten tijdens FIOD onderzoeken leidt naar onze mening al snel tot een verslechtering van uw strafprocessuele postitie!

Als u het formulier invult neemt een advocaat met specialisme FIOD-onderzoeken snel & gratis contact op

mr. Sander Arts

mr. Sander Arts

Specialist in FIOD fraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt diverse FIOD Fraude zaken. Hij treedt als advocaat op in omvangrijke en complexe zaken, zoals de ´megafraude Partrust´.

Fraude advocaat Uitleg: Inval FIOD Belastingdienst wat nu?

Strafrecht advocaat: FIOD Inval wat moet je doen?

Uitleg over inval door FIOD Belastingdienst

Klanten over Sander

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (189 beoordelingen)
 • Goede advocaat perfect geholpen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Zeer vakkundig, snel en accuraat behandeld ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Afspraak is afspraak staat bij hen boven aan de agenda. ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

mr. Arts, Fiod Fraude Advocaat, in de media

Onderwerp
 • Strafrecht advocaat legt uit: Verduistering in dienstbetrekking

  Wat is verduistering eigenlijk en de straf?

 • Strafrecht advocaat legt uit: Invordering rijbewijs

  Klaagschrift of bezwaarschrift indienen

Video's

Onderwerp
 • Strafrecht advocaat legt uit: Verduistering in dienstbetrekking

  Wat is verduistering eigenlijk en de straf?

 • Strafrecht advocaat legt uit: Invordering rijbewijs

  Klaagschrift of bezwaarschrift indienen

 • Strafrecht advocaat legt uit: Gepakt met illegaal vuurwerk

  Illegaal vuurwerk bezit handel en opslaan

Nieuws FIOD Onderzoeken

Contactformulier FIOD Advocaat

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.