Advocaat witwassen: Fraude onderzoek FIOD - Belastingdienst of beslaglegging

Het witwassen van geld

Witwassen onderzoeken vinden steeds vaker plaats vaak na een melding van de bank over een transactie op een rekening. Op grond van de Wat is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) moeten banken en notarissen verdachte transacties melden. je ziet dat dit steeds vaker gebeurt omdat de instellingen anders zèlf aanprakelijk worden gesteld

Voor u kan dit betekenen dat u ineens wordt geconfronteerd met een beslaglegging op uw bankrekening, woning of auto. Het is dan zaak om zo spoedig mogelijk een ervaren advocaat op uw witwas zaak te zetten om inzicht te krijgen in uw positie en processtukken. In een witwas fraude zaak is het namelijk al lang niet meer een kwestie van u beroepen op het zwijgrecht en hopen dat het goedkomt...

Opzetwitwassen, schuldwitwassen, gewoontewitwassen

Witwassen houdt eenvoudig gezegd in dat u met uw handelen bijdraagt aan het verbergen van de criminele herkomst van geld of een  goed, zoals een auto, boot of andere zaak.

Criminaliteit bestaat mede doordat geld kan worden gebruikt in de zogenaamde legale 'bovenwereld', zoals kopen van goederen, diensten of onroerend goed. De overheid en Europa wil deze verwezenheid van boven-en onderwereld voorkomen en tegengaan. Om die reden is witwassen strafbaar gesteld en worden er stevige straffen opgelegd bij een veroordeling.

Ook wordt van u als verdachte dus het nodige verwacht om de legale herkomst aannemelijk te maken. Een enkel beroep op het zogenaamde 'zwijgrecht' is daarom vaak niet toereikend meer. Wij kunnen u als advocaat daar verder over adviseren.

 

Witwassen en cybercrime

Het witwassen van de gelden die worden verkregen uit cybercrime of computercriminaliteit, zoals internetoplichting of phishing, vindt in toenemende mate plaats met digitale betalingsmiddelen. zoals bitcoins. Dit heeft dan ook bijzondere aandacht van justitie. Ook wordt in de rechtspraak de 'bewijslast' bij betaling met bitcoins vanaf het zogenaamde 'darkweb', regelmatig bij de verdachte gelegd. Het is dan ook van belang dat uw advocaat dan ook kennis heeft van cybercrime, náást kennis over witwassen. Om die reden houden wij ons als fraude advocaat ook bezig met cybercrime-zaken en hebben wij daar de nodige ervaring mee.

 

Opzetwitwassen

Het iemand anders laten gebruiken van uw bankrekening voor het (door)storten van geld dat bijvoorbeld is verkregen door (internet) oplichting kan als witwassen worden opgevat. Ook het kopen van een auto met geld uit criminele bron (verdiend met de misdaad) kan opzetwitwassen inhouden.

 

De wet omschrijft opzetwitwassen als volgt

die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp — onmiddellijk of middellijk — afkomstig is uit enig misdrijf;

hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp — onmiddellijk of middellijk — afkomstig is uit enig misdrijf.

 

Schuldwitwassen

Schuldwitwassen houdt in dat u zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, dus het gebruiken e/of verhullen van de herkomst van 'crimineel geld'. Dit terwijl u dit niet wist maar had moeten weten. U heeft niet de zorgvuldigheid in acht genomen. Waar de grens ligt tussen wél of níet strafrechtelijk handelen (wannéér moest u dit weten) is niet in algemene uitgangspunten aan te geven, volgens de Hoge Raad en hangt af van de omstandigheden. Kort gezegd kan je zeggen 'als ieder normaal persoon moet weten dat het foute boel is, ís het foute boel' en komt u in de schuldwitwassen sfeer terecht. Dit kan óók het geval zijn als u als zogenaamde geldezel of katvanger optreedt.

De grens tussen opzetwitwassen en schuldwitwassen is nauw, nu u ook voor opzetwitwassen kunt worden veroordeeld als u zogenaamd voorwaardelijk opzet heeft gehad. Dit kan zich voordoen als het zó duidelijk is dat de herkomst wel crimineel móest zijn en het (risico dat het crimineel geld was) u niet uitmaakte. Dit is juridisch vrij complex en een advocaat voor witwasen kan dit door u beoordelen.

 

De wet omschrijft schuldwitwassen als volgt

hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp — onmiddellijk of middellijk — afkomstig is uit enig misdrijf;

hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp — onmiddellijk of middellijk — afkomstig is uit enig misdrijf.

 

Eenvoudig witwassen

Vroeger was het niet strafbaar (als witwassen) om geld dat iemand zélf had verdiend met misdaad te gebruiken. Dit was alleen strafbaar als iemand speciale maatregelen had getroffen om misdaadgeld te verbergen (herkomst te verhullen). Dit is echter gewijzigd. Nu is dat óók strafbaar als eenvoudig schuldwitwassen. De Hoge Raad heeft wel bepaald dat dit als een restbepaling geldt en het niet de bedoeling is om mensen die zelf geld hebben verdiend met strafbaar handelen dubbel te bestraffen. Kortom: Deze bepaling dient slechts te worden opgenomen in een tenlastelegging (dagvaarding), als het hoofd-delict dat ten grondslag ligt aan het strafbaar handelen niet vervolgd wordt of kan worden om juridische redenen,

Schuldwitwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf wordt als eenvoudig schuldwitwassen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de vierde categorie.

 

Hoe is de FIOD (politie) of  belastingdienst bij mij terecht gekomen?

Justitie, dus politie of de FIOD (Fiscale Inlichtingen Opsporingsdienst) kunnen op diverse manieren bij u als verdachte terecht komen. Vaak wordt een onderzoek gestart na een zogenaamde MOT-Melding (melding ongebruikelijke transactie). 

Op grond van de wet zijn dienstverleners verplicht een melding te doen als deze ongebruikelijk zijn, dus een verhoogd risico met zich meebrengen op een criminele herkomst van het geld of de zaak. Deze melding moet men verplicht doen én anoniem. Men mag u daarvan niet op de hoogte stellen.

Deze melding gebeurt bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FUI), die aan de hand van de melding een onderzoek kan (laten) instellen. 

Deze meldingsverplichting geldt onder andere voor verkopers van goederen, makelaars en taxateurs van onroerende zaken, financiële instellingen ( banken geldwisselkantoren, trustkantoren casino’s,  beleggingsinstellingen) notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. 

Ook worden de laatste jaren steeds meer verplichtingen opgelegd aan bijvoorbeeld financiële instellingen om zelf hun klanten te screenen en witwassen te voorkomen. Anders kunnen zelfs boetes volgen of aanwijzingen van de toezichthouder de Nederlandse Bank (DNB). Ook kan de bank anders aansprakelijk worden, bijvoorbeeld door het schenden van hun zogenaamde 'zorgplicht'. Banken besteden dan ook steeds meer aandacht aan betalingsverkeer en betalingsstromen, waardoor witwasonderzoeken eerder en vaker worden opgestart. Dit aan de hand van zogenaamde indicatoren, zoals betalingen via bitcoins, ongebruikelijke hoge transacties voor de desbetreffende persoon of bedrijf of betalingen uit risico-landen.


Inval of strafrechtelijk onderzoek bij witwassen. Wat moet ik doen?

Als een onderzoek is gestart zal politie of de fiod eerst, zonder dat u dat weet, onderzoek uitvoeren. Zoals het opvragen van gegevens bij een bankinstelling. Ook telefoontaps zijn hierbij niet uitgesloten.

U raakt vaak pas op de hoogte van het onderzoek door een uitnodigingsbrief van de fiod-belastingdienst, of een inval (doorzoeking) van uw woning. Ook is beslaglegging mogelijk, waardoor uw gelden worden beslagen. Dit heeft grote gevolgen voor uw privé-situatie.

Dit kan érg confronterend en intimiderend zijn. U weet mogelijk niet waar het over gaat en welke informatie waar justitie allemaal over beschikt.

U moet zich dit goed realiseren. De FIOD-Belastingdienst of politie heeft op dit moment een grote kennisvoorsprong. Het is dan ook erg onverstandig om op dit moment een verklaring af te leggen of mededelingen te doen. Alles wat u zegt wordt genoteerd! Een eenmaal afgelegde verklaring of mededeling, hoe klein ook, wordt opgeschreven en in uw strafproces tegen u gebruikt.

Kortom: leg geen enkele verklaring af, ook niet op straat, die inhoudelijk over de zaak gaat en bewaar - hoe lastig ook - uw rust. Geloof ook niet zomaar de mededelingen die de fiod of politie doen, zoals 'werk maar mee dan valt de straf mee'.

 

  • Leg géén verklaring af in dit stadium en hou uw hoofd koel, hoe lastig ook!

 

Daarbij is het verstandig alleen 'onder protest' mee te werken. Kortom: Als u wordt gevraagd ergens toestemming voor te geven geeft u aan 'nee, tenzij ik daartoe verplicht ben en dan alleen op grond van deze verplichting'. Mocht later blijken namelijk dat er onvoldoende grond was voor een doorzoeking, dan 'dekt uw toestemming deze onrechtmatigheid'. Anders gezegd: U kunt daar dan geen beroep op doen als u toestemming heeft gegeven. Geef deze toestemming dan ook niet, vóórdat u met ons, uw advocaat heeft gesproken.

 

  • Werk alleen mee op grond van een verplichting. Geef nooit vrijwillig toestemming voor doorzoeking

 

Wat kunt u als advocaat voor mij betekenen in mijn fraude zaak?

 

Als fraude advocaat met ervaring van witwassen, hebben wij ervaring met onderzoeken van de fiod en belastingdienst. Wij vragen in een zo vroeg mogelijk stadium de processtukken op en adviseren u wat te doen en over uw af te leggen verklaring. Daar is ervaring en kennis van belang, nu processtukken niet altijd direct worden verstrekt en u juridisch niet altijd recht heeft op een vroegtijdig afschrift.

Ook staan wij u bij tijdens het politieverhoor, wat een belangrijk moment in uw strafzaak is. 

Hierbij is van belang te begrijpen dat op grond van jurisprudentie het van belang is, zodra het Openbaar Ministerie de verdenking van witwassen afdoende heeft onderbouwd, dat u zélf een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft over de herkomst van de geldbedragen of goederen. U hoeft overigens niet de legale herkomst aannemelijk te maken, zo heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald.

Echter is een beroep op uw zwijgrecht en dit volhouden vaak niet (meer) toereikend en is het van belang het juiste moment van het afleggen van een verklaring te kiezen én te bepalen welke informatie u wél 'verplicht' bent te verstrekken en op wélk moment, om strafrechtelijk juist te handelen.

Dit is een keuze die wij als fraude advocaat samen met u maken als u van witwassen wordt verdacht. Het is dan ook van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen (klik hier), zodat wij u mogelijk als voor en bij het politieverhoor kunnen bijstaan.

 

  • Bel een ervaren fraude advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium van uw stafzaak

 

Straf op schuldwitwassen en opzetwitwassen

 

De straffen voor witwassen zijn fors en al snel leidt witwassen tot gevangenisstraf. Het is van belang hier bij begin van uw verdediging in uw strafzaak al goed naar te kijken, om zo mogelijk vrijspraak te bereiken of zo mogelijk een werkstraf in plaats van een gevangenisstraf. 

Het is lastig om voor elke fraude zaak een straf te voorspellen. Dit kunnen wij doen aan de hand van de processrtukken in uw strafzaak en een beoordeling. In zoverre is dit dus maatwerk aan de hand van onze ervaring als fraude advocaat en zijn uitgangspunten niet altijd leidend.

Als uitgangspunten hanteert het Openbaar Ministerie (2019) navolgende staffen, waarbij de categoriën uiteeinlopen van de katvanger (categorie-1, iemand die zijn rekening ter beschikking stelt, de persoon die zelf geld verdiend met strafbare feiten (categorie-3) en de 'facilitator', dus berekende schakel in een criminele organisatie (categorie-3).

 

€ 25.000   GS 5 wkn GS 8 wkn GS 4 mnd
€ 50.000 GS 11 wkn GS 4 mnd GS 5 mnd
€ 100.000 GS 6 mnd GS 8 mnd GS 10 mnd
€ 150.000 GS 8 mnd GS 9 mnd GS 12 mnd
€ 250.000 GS 12 mnd GS 16 mnd GS 18 mnd
€ 350.000 GS 16 mnd GS 20 mnd GS 24 mnd
€ 500.000 GS 22 mnd GS 26 mnd GS 32 mnd
€ 600.000 GS 24 mnd GS 30 mnd GS 36 mnd
€700.000 GS 26 mnd GS 32mnd GS 40 mnd
€ 900.000 GS 30 mnd GS 37 mnd GS 45 mnd
€ 1000.000 GS 32 mnd GS 40 mnd GS 48 mnd

 

Daarbij is nog van belang de uitgangspunten van de rechtbank voor fraude zaken (2019):

Tot € 10.000, 1 week – 2 maanden gs ov / ts
€ 10.000,-- tot € 70.00 2-5 maanden gs ov / ts
€ 70.000,-- tot € 125.000 5-9 maanden gs ov / ts + gs vw
€ 125.000,-- tot € 250.000, 9-12 maanden gs ov
€ 250.000,-- tot € 500.000 12-18 maanden gs ov
€ 500.000,-- tot € 1.000.000 18-24 maanden gs ov
€ 1.000.000,-- en hoger 24 maanden - maximum gs ov

 

Ontnemingsvordering (boete) voor witwassen

Het is belangrijk hierbij te weten dat lós van deze straf een ontnemingsvordering kan worden ingesteld. Dat betekent dat aan een verdachte een terugbetalingsverplichting van het volledige bedrag kan worden gevraagd náást de straf die wordt opgelegd. Als dit dan niet wordt terugbetaald kan iemand drie jaar lang worden gegijzeld (in de gevangenis gezet), waar dit níet in mindering op de betalingsverplichting komt. Een ontnemingsprocedure is een aparte juridische procedure met andere bewijsregels.

Gezien de complexiteit en grote gevolgen en straffen voor witwassen is het belangrijk direct een ervaren advocaat op uw strafzaak te zetten. Als u het contactformulier invult nemen wij gratis en vrijblijvend contact met u op (klik hier).

 

Advocaat witwassen; schakel direct een fraude specialist in!

Zaken over witwassen, zowel schuldwitwassen als opzetwitwassen, zijn vaak complexe onderzoeken. Vaak krijgt u met doorzoeking of beslaglegging te maken en bij veroordeling kunnen hoge straffen worden opgelegd.

Naast de wettelijke regels zijn bijzondere bewijsregels van toepassing, die in de rechtspraktijk (jurisprudentie) zijn ontstaan. Kennis hiervan is noodzakelijk evenals ervaring in fraude onderzoeken van de FIOD-Belastingdienst. Eenvoudigweg afwachten, zelf een politieverhoor ingaan of je beroepen op zwijgrecht zal vaak, zo blijkt later, niet de juiste keuze met onherstelbare gevolgen.

 Als advocaat met ervaring in FIOD onderzoeken voor witwassen staat mr. Sander Arts, fraude advocaat u bij. Sander is betrokken en informeel. Hij geeft aan wat u moet doen in uw strafzaak vanaf het begin en staat bekend om zijn directe benadering. 

Hij heeft in vele FIOD zaken opgetreden, waaronder landelijk bekend staande strafzaken, waaronder de zaak Partrust (1 en 2) (beleggingsfraude beschuldiging en bedrieglijke bankbreuk).

Als u het formulier invult neemt hij gratis en vrijblijvend contact met u op.

mr. Sander Arts

mr. Sander Arts Advocaat Witwassen

Specialist in FIOD fraude

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij behandelt diverse FIOD Fraude zaken. Hij treedt als advocaat op in omvangrijke en complexe zaken, zoals de ´megafraude Partrust´.

Contact Fraude Advocaat voor Witwassen

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Actualiteit witwassen

Het FIOD Onderzoek

U bent verdachte. Wat nu?

Meer informatie over het FIOD onderzoek  als u wordt verdacht van economische fraude

Contact Fraude Advocaat voor Witwassen

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Strafrechtadvocaat Wat wij bieden

  • gesprek met ervaren advocaat 
  • Vrijblijvend gratis gesprek
  • Géén stagiaire op uw zaak
  • Landelijk & ook pro deo!

Contact Fraude Advocaat voor Witwassen

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Contactformulier advocaat witwassen

Contact met advocaat

Direct gratis & vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.